Psykologer i København og Hellerup

At forløbene ikke følger en på forhånd bestemt skabelon
OCD er en angstlidelse, hvor den OCD-ramte typisk

– der eksempelvis knytter sig til bestemte situationer

KOGNITIV TERAPI
– en ond cirkel er skabt.
I coachingen bliver der brugt tid på at bevidstgøre, hvor man er lige nu,
samt behov for kontrol kan ligeledes være nogle træk

automatiske tanker og reaktioner
at du i samarbejdet med din psykolog opnår nogle nye ”redskaber”,
Verdenen er et farlig sted (især for mig)
Telefon: 39 77 50 28
at det er hans eller hendes egne tanker der er på spil,
alle menneskers naturlige parathed til at klare farlige
hvorefter man forsøger at sikre sig mod dette ved at undertrykke tanken.

Psykologerne i Praksis for Kognitiv terapi:

hvorfor du reagerer som du gør i de situationer,
Samtidig arbejder vi nemlig med i et rimeligt
som er mere realistiske udlægninger af en given situation.

klik for at komme til kontaktside for København K eller Hellerup
Socialfobi/social angst
fra mange dele af København og Hellerup
mon det så ikke går godt den 51. gang også?” –
Når depressive symptomer støder til f.eks. en angstlidelse,
Berøre bestemte ting på en bestemt måde og i bestemte situationer,
og påvirke dine tanker og følelser

er netop med til at fastholde angsten fordi man aldrig får erfaring med,
som på kort eller langt sigt bryder de onde cirkler, der ellers vedligeholder det.
i hvilken grad depressionsbehandling og anden behandling skal vægtes,
er forskellige fra menneske til menneske, og den påvirker den unikke måde,
Psykologen i Hellerup

og kognitive strategier kan være medvirkende til at skabe
at det skal komme igen.
Typiske strategier kan være, at bekymre sig
og de fremskridt, du allerede har gjort i den kognitive terapi.
så vil du ikke opleve angstreaktionen, kroppen vil forblive afslappet,

hvilke der giver bedst mening for dig, dels at det kræver jævnlig opfølgning
eller kun køre i den yderste vejbane
og eksponeringer.
– de såkaldte ”triggertanker”
kalder man at finde ”alternative tanker”, og de er afgørende for,
eller på anden måde være inaktiv. Dette har uheldigvis den effekt,

der hjælper og støtter dig med bl.a. spørgsmål, refleksioner, forslag og ideer.

hvad OCD-adfærden handler om. Herigennem erfarer den OCD-ramte efterhånden,
og kunne tackle dem på mere konstruktive måder.
på at få et grundigt billede af, hvordan netop din problematik er bygget op
og få strategier som bedre kan regulere tanker og følelser
Der er lige mange mænd og kvinder, der lider af OCD,

tankerne starter, og hvis vi undgår dem, bliver de aldrig nemmere.
Tælle
men frygten og angsten for “hvad nu hvis” gør,
hvorfor jeg har det så dårligt. En anden antagelse kunne være:
En af de vigtigste elementer i angstbehandlingen er,
håbløs, neutral, positiv eller noget helt andet.
Det kan også være, at man helt undgår bestemte situationer,
og bliver til sidst den nye ”automatpilot”:
der kommer som et lyn fra en klar himmel
Samle eller undlade at smide ud af frygt for konsekvenserne

og omstrukturere de negative, automatiske tanker,
Jeg går i stå og kan ikke klare situationen
eller tankebilleder om skræmmende ting eller hændelser.
for at få den væk eller få det bedre.

Vi har fast telefontid mandag til fredag
Et andet eksempel kunne være en tvangstanke om at have fået bakterier på sig,
at du selv bliver eksperten og ved, hvad du skal gøre,
Telefon: 33 24 24 98

og du vil mærke en hurtigt fremgang i forhold til

så den kognitive terapi rammer præcist, og dit udbytte bliver størst.
og føle dig nødsaget til at enten at tage forholdsregler
Vi vil gennem samtale arbejde med at udfordre dine gamle antagelser
og hvilke kognitive strategier vi vælger at bruge,
at man bliver mere energiforladt og at den depressive tilstand forværres
Der kan også være tale om en mere genetisk sårbarhed.
der er svære for dig. Du får også et godt udgangspunkt for at se,
og sikkerhedsadfærd og er almindelige menneskelige reaktioner på angst.
at man skulle holde et foredrag for en masse mennesker
Tilstå
Hvad vedligeholder panikangst?
og vi arbejder i det metakognitive forløb med at give dig nye

For samtidig med, at man i det kognitive terapiforløb sammen med psykologen lærer at tænke i nye baner,
Læs mere under afsnittet om kognitiv adfærdsterapi.
der kan hjælpe til at ændre nogle onde cirkler
og vende din opmærksomhed mod dine ressourcer

din krop og dine handlinger. Herved får du en forståelse for,
Psykologerne i København K
psykolog Hellerup
og nylige situationer at tale udfra.
hvad man gør, hvis der skulle opstå egentlige depressive symptomer igen,
så de gamle mønstre ikke får lov at få fodfæste igen.
For nogle har det god effekt at lære at finde alternative tanker,
Det er disse antagelser og regler vi arbejder med i den kognitive terapi.
Vi vil arbejde med at identificere de mentale håndteringstrategier,

men blot kunne være et forbipasserende fænomen.
OCD-behandling
Én af de centrale arbejdsmetoder kan være at udfordre

Inderst inde ved den OCD-ramte godt, at det er overdrevet,

og for at kunne måle fremskridt undervejs i terapiforløbet.
Nedenfor kan du finde flere eksempler på typiske tvangstanker og tvangshandlinger.
Men når man lider af panikangst frygter man selve angstreaktionen,
Bestemte tal, farver eller bogstaver er heldige/uheldige
Jeg ser mærkelig ud, og andre vil bemærke det
Du kan ringe til psykologerne i Hellerup og København K
Jeg kommer til skade/jeg bliver sindssyg/jeg dør.
altså nogle konkrete og letforståelige måder at gå til dit problem på,
Andre negative konsekvenser kan være,
Jeg er uheldig, og det kan ske for netop mig
Man vil således i terapien både få redskaber til at ændre sine uhensigtsmæssige tankemønstre og antagelserne bag,
Men dét at man pga. panikangst undgår eller sikrer sig i særlige situationer,
Nedenfor kan du læse mere om kognitiv terapi.
der snører sig sammen, et sug i maven mm.
I modsætning til tidligere hvor man mente at OCD var en yderst sjælden sygdom,
Typisk kan stress, for høje forventninger til sig selv
Kognitiv terapi i Hellerup
Hvor store eller små skridt, man bevæger sig frem med,

At lære at gå imod OCD’en
Panikangst er først og fremmest kendetegnet ved angstanfald der pludseligt sætter ind.
Udfordring/omstrukturering af tanker i kognitiv terapi
og at man kan bebrejde sig selv, at man ikke ”bare tager sig sammen”.
for at vurdere sværhedsgrad af f.eks. angst, OCD, depression eller stress
så vi finder dem, der giver bedst mening for dig.

Du kan også læse mere om metakognitiv terapi på
Som en del af tilbagefaldsforebyggelsen lægger vi vægt på at gennemgå,
Det kan give anledning til negative, automatiske tanker,
Hvad handler denne her situation om – er den tryg eller truende,
vi får det på i situationen, og de handlinger, vi vælger at foretage.
og tilpasses netop dine behov og muligheder.
og veldokumenterede metode til depressionsbehandling.
og vi præsenterer dig for flere forskellige,
adfærd og handlinger er altså præget af vores tænkning
Som følge af dette vil man ofte give op på forhånd
Verdenen er typisk heller ikke så farlig for andre.
og måske får en opfattelse af, at man er ”skør” eller afvigende.
hvad du har lært og erfaret igennem terapiforløbet og få det ned på papir,
ligesom vi lægger en plan for, hvad du gør,
og også se forskelligt ud alt efter om henvendelsesårsagen
og er både meget forstående og ikke-dømmende overfor andre.
der ofte giver anledning til katastrofetanker om,
Problemet med den strategi er, at man vil opleve at få det værre.
eksempelvis offentlig transport, biografer, auditorier mm.
og ens tænkning typisk bliver mere og mere ”fejlbehæftet” eller ”biased”.
eller følelser i bestemte situationer
Det svarer til,
I behandlingen arbejder du og psykologen derfor både med en kropslig
bare at godtage de pessimistiske og selvbebrejdende tanker,
og vurderinger af én selv, verden og éns egen fremtid.
Jeg er alvorligt syg, f.eks. er ved at få et hjerteanfald
for tidsbestilling eller relevante spørgsmål.

”Se selv, nu er jeg helt varm i hovedet og ryster på hænderne,
Dem har alle mennesker jævnligt,
– så kan de alle sammen se, at jeg er nervøs, og så synes, de nok,

eller mønstre, du ønsker at blive fri af.
PANIKANGST
Hvad er panikangst?
skrevet af psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi. Klik her
for tidsbestilling eller relevante spørgsmål.
At udsætte sig for de svære og frygtede situationer kaldes eksponering,
at de f.eks. har rørt ved et dørhåndtag.

Har du nogensinde oplevet, at det her skete?
kan det medføre og vedligeholde mistrivsel.
Når man først har oplevet et angstanfald,
Psykologen og klienten arbejder bl.a. sammen for at finde frem til de antagelser
og din udvikling som menneske på forskellige områder såsom i dit privatliv,

at angst ikke kan føre til at man mister kontrollen,
Kognitiv terapi i Hellerup
Igen kan dette føre til en vedligeholdelse af at have det dårligt fremfor en lettelse af følelsen.
Undgå omgang med bestemte objekter (f.eks. skarpe genstande) eller mennesker
psykolog Hellerup

din forventning er blevet en anden,
“At være deprimeret” bliver ofte brugt som et udtryk for at have en dårlig dag
Hvordan ser et kognitivt terapiforløb ud
og at at han eller hun er klar over, at tvangshandlingerne er overdrevne.
Jeg besvimer

i Praksis for Kognitiv Terapi?
Kognitiv terapi i Hellerup
Symptomerne på depression inkluderer
og det er okay, at det tager lidt tid.
– vi lægger derfor vægt på,
vores krop og vores handlinger – og det,
Nogen jeg holder af, kommer til skade hvis ikke jeg …
KONTAKT PSYKOLOGERNE I KØBENHAVN ELLER HELLERUP
psykolog Hellerup
som gælder for den OCD-ramte selv, men ikke for andre.
Vi bruger også tid på dét at forstå,

vil det naturligvis føles meget skræmmende og bidrage til, at angsten stiger.
Da vi foruden at være coaches også er psykologer,
da der ikke tages udgangspunkt i en psykologisk problematik eller lidelse, der skal behandles.
I stedet vil man måske tilbringe mange timer med at sove
der gør situationen lettere og mindre skræmmende.
også psykologklinik i København
Jeg bliver ensom, social udstødt fordi …
eller tankebilledet, sige beskyttende remser eller foretage andre tvangshandlinger.
men ses også i varierende grad ved alle angstreaktioner.
Negative automatiske tanker og alternative tanker
Jalousi
Psykolog i Hellerup
lægger vi vægt på at tale tilbagefaldsforebyggelse,

og strategier i forhold til tanker og følelser,
Vi har fast telefontid mandag til fredag mellem 8-17 i Praksis for Kognitiv Terapi.
hvis du i starten af forløbet med kognitiv terapi
at indholdet af aktiviteterne er noget,
Uvirkelighedsfornemmelse
Gentage/omgøre
Når du gennem forløbet bliver opmærksom på ikke at engagere dig i bekymring og grublen,
om komfuret er slukket og døren er låst, lærer man,

DEPRESSION
Depression er blandt de hyppigst forekommende psykiske lidelser,
– negative automatiske tanker kan styre vores handlinger,
du skal lære forskellige teknikker og redskaber at kende og finde frem til,
I den metakognitive terapi ser vi på,
Samtidig opleves det heller ikke som farligt hvis andre har tvangstanker om deres kære for,
I metakognitiv terapi arbejder vi med,
psykolog København
og dels fordi man ofte ikke forstår
Den kognitive psykologbehandling
Fået nogle brugbare kognitive

og hvad der skal prioriteres højest.
Det er dog en fordel,
METAKOGNITIV TERAPI OG BEKYMRINGER
hvor svær problematikken er, og hvad den enkeltes mål er.
jeg bliver sikkert rød i hovedet og kommer til at hakke og stamme
Måske kan jeg ikke stole på mine sanser og hukommelse
Et forløb med kognitiv terapi kan variere meget i varighed,
Typiske katstrofetanker ved panikangst
f.eks. angst, OCD eller depression.

at kunne gennemføre dine daglige gøremål uden at være styret af angsten.
Prikken/ eller “dødhedsfornemmelse” i fingre og tæer
Der er noget galt med mig- jeg er ved at blive syg/sindsyg
men kan justeres og tilpasses netop dine behov og muligheder.
Hvis vi som ovenfor beskrevet,
f.eks. er panikangst, OCD, stress eller depression.

Samtidig med den kognitive terapi arbejder vi skridt for skridt
Du kan bestille tid til behandling af depression

og situationer af, som man ellers har undgået eller opgivet.
og på at du kan forholde dig til dem på en ny og mere fleksibel måde.
og forventninger til sig selv end de har til andre mennesker.
Netop fordi man går ind og beskæftiger sig med noget, der måske føles ubehageligt,
hvor må det være synligt, at jeg er bange”. Hvorimod en person,
psykolog København

Ved hjælp af bl.a. grundig samtale og tankejournaler lærer man her at ”fange” de depressive tanker

METAKOGNITIV TERAPI HOS PSYKOLOG
Kognitiv behandling af panikangst
Kognitiv terapi i Hellerup

PSYKOLOG I HELLERUP & KØBENHAVN

Praksis for Kognitiv Terapi :
specialiseret kognitiv OG METAKOGNITIV psykologpraksis i Hellerup ved psykolog Susanne Egeskov Davidsen

Praksis for Kognitiv Terapi er en veletableret og specialiseret psykologpraksis i Hellerup og København K

 PSYKOLOGISKE BEHANDLINGSOMRÅDER I KLINIKKEN I HELLERUP: